Ho tro dich vu luat su tu van mien phi

Author : yqi60234 yqi60234 | Published On : 06 Jan 2022

Ho tro dich vu luat su tu van mien phi
Sau qua trinh luat su tu van truc tuyen qua dien thoai Email hoi dap nhan tin tren Facebook Zalo Comment tren Website Chung toi con truc tiep ho tro khach hang tu van va giai quyet triet de van de cua khach hang bao gom cac cong viec nhu sau

Tu van soan thao cac van ban phap ly cho khach hang trong suot qua trinh giai quyet tranh chap 
Cu dai dien theo uy quyen thay mat khach hang thuc hien cac cong viec phap ly lam viec voi co quan chuc nang dam bao quyen loi cho khach hang 
Cu luat su tham gia voi tu cach la nguoi bao ve quyen va loi ich cho khach hang trong vu an dan su la nguoi bao chua trong vu an hinh su lam viec voi co quan chuc nang co tham quyen co quan tien hanh to tung …
Thuc hien giai quyet moi thu tuc to cao khieu nai khoi kien … o cac linh vuc nham bao ve quyen loi chinh dang cua khach hang