B?nh vi?n ?a khoa Qu?c t? H?p L?c

Author : hopluc group | Published On : 09 Aug 2021

  • N?i ti?p nh?ng thành công c?a B?nh vi?n ?a khoa H?p L?c khu v?c TP. Thanh Hóa, n?m 2017, T?ng công ty CP H?p L?c quy?t ??nh ??u t? D? án B?nh vi?n ?a khoa Qu?c t? H?p L?c t?i xã Nguyên Bình, huy?n T?nh Gia, t?nh Thanh Hóa.
  • B?nh vi?n có t?ng m?c ??u t? xây d?ng g?n 600 t? ??ng, quy mô 500 gi??ng b?nh, trong ?ó giai ?o?n 1 h?n 300 t? ??ng v?i quy mô 250 gi??ng b?nh ??t tiêu chu?n qu?c t?. B?nh vi?n ???c B? y t? th?m ??nh c?p gi?y phép ho?t ??ng khám b?nh, ch?a b?nh vào ngày 29/01/2019 và Quy?t ??nh phê duy?t 5.318 danh m?c chuyên môn k? thu?t ??ng th?i phân tuy?n chuyên môn k? thu?t h?ng III và x?p h?ng t??ng ???ng v?i B?nh vi?n h?ng III.
  • V?i s? m?nh ch?m sóc s?c kh?e toàn di?n, ch?t l??ng cao cho ng??i dân.Th??ng hi?u c?a H?p L?c ?ã tr? thành th??ng hi?u c?a ch?t l??ng, ni?m tin và lòng nhân ái. ?áp ?ng ?úng theo ch? tr??ng xã h?i hóa y t? c?a ??ng và Nhà n??c.
  • T??ng x?ng v?i quy mô và ch?t l??ng, B?nh vi?n ?a khoa Qu?c t? H?p L?c là n?i quy t? nh?ng bác s? có tâm và có t?m. B?nh vi?n hi?n có 330 cán b?  nhân viên, trong ?ó có 66 bác s?, 128 ?i?u d??ng, 26 k? thu?t viên, 16 d??c s? ???c ?ào t?o chuyên sâu.
  • S? ra ??i c?a B?nh vi?n ?a khoa Qu?c  t? H?p L?c  không ch? ?áp ?ng ???c nhu c?u ngày càng ?a d?ng c?a nhân dân v? các d?ch v? y t?, gi?m áp l?c quá t?i cho b?nh vi?n tuy?n trên, mà còn t?o ??ng l?c phát tri?n kinh t? – xã h?i cho Khu kinh t? Nghi S?n nói riêng và t?nh Thanh Hóa nói chung.