Asociacia strihacov psov - Kurz strihania psov

Author : Brigita Noskova | Published On : 23 Mar 2024

Asociácia Striha?ov psov je popredná organizácia na Slovensku, ktorá sa venuje starostlivosti a starostlivosti o psov. Sme profesionálne združenie, ktoré spája psie salóny a striha?ov po celej krajine a poskytujeme im podporu, vzdelanie a zdroje, aby vynikli vo svojom remesle.

Naším poslaním je podporova? dokonalos? a profesionalitu v starostlivosti o psov a zárove? zabezpe?i? pohodu našich chlpatých spolo?níkov. So silným záväzkom kvality a bezpe?nosti naši ?lenovia dodržiavajú priemyselné štandardy a osved?ené postupy a poskytujú majite?om domácich zvierat špi?kové služby.

Prostredníctvom rôznych iniciatív, školiacich programov a príležitostí na vytváranie sietí sa snažíme zvýši? úrove? odbornosti medzi groomermi a zvýši? povedomie o zodpovednej starostlivosti o domáce zvieratá. Naše združenie slúži ako centrum pre výmenu vedomostí, spoluprácu a neustále zlepšovanie v oblasti starostlivosti o psov.

Za práva a ochranu zvierat sa zasadzuje aj Asociácia Striha?ov psov. Úzko spolupracujeme s miestnymi úradmi a organizáciami, aby sme vytvorili udržate?né politiky, ktoré zaistia správne zaobchádzanie s domácimi zvieratami. Okrem toho sa aktívne zapájame do aktivít v rámci komunity, aby sme vzdelávali majite?ov domácich zvierat o správnych technikách starostlivosti, udržiavaní zdravia a zodpovednom vlastníctve.

Asociáciou Striha?ov psov po boku sa môžete spo?ahnú? Salón pre psov, že váš chlpatý kamarát je v rukách šikovných odborníkov, ktorí uprednost?ujú jeho pohodu. Vyberte si našich certifikovaných ?lenov pre odborné služby starostlivosti o psov s váš?ou, integritou a dlhoro?nými skúsenos?ami.