[2022] Top 8 c?a hàng chuyên thay l?p , vá l?p xe ô tô uy tin t?i Qu?n 10 TPHCM

Author : Lop Xe H?i Tri?u | Published On : 12 May 2022

Vi?c tìm ki?m m?t ??a ch? uy tín ?? vá và thay l?p xe ô tô là m?t trong nh?ng m?i quan tâm hàng ??u c?a các ch? x? t?i khu v?c Qu?n 10, TP HCM. Có th? b?n ch?a bi?t, ???ng Lý Thái T? ???c m?nh danh là thiên ???ng c?a l?p xe ô tô. ?ây c?ng là n?i t?p trung vô s? các c?a hàng l?n nh? chuyên cung c?p các ph? tùng ô tô. Tuy nhiên, ch?t l??ng gi?a các c? s? không ??ng ??u. Cùng chúng tôi tìm hi?u top 8 c? s? chuyên vá l?p ô tô và thay l?p xe ô tô chính hãng t?i Qu?n 10 TPHCM nhé !
 

1. L?p xe H?i Tri?u?

hai-trieu.jpg


H?i Tri?u là ?ng c? viên sáng giá ??u tiên mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u t?i b?n. Không ch? d?a trên nh?ng ?ánh giá tích c?c t? các ch? x? t?i khu v?c TP HCM, b?n có th? yên tâm b?i profile phát tri?n khá kh?ng c?a ??n v? này. Là m?t trong nh?ng c? s? ch?m sóc xe h?i ??u tiên t?i TP HCM, l?p xe H?i Tri?u ?ã có h?n 30 n?m kinh nghi?m xây d?ng và phát tri?n. H?i Tri?u hi?n có 9 c? s? phân ph?i r?ng kh?p và n?i b?t t?i các trung tâm trong khu v?c thành ph?. Và l?p xe H?i Tri?u t?i Qu?n 10 là m?t trong s? nh?ng thành viên c?a chu?i c?a hàng phân ph?i l?p xe c?a ??n v? này.

L?p xe H?i Tri?u cung c?p ?a d?ng các lo?i l?p xe ??n t? các th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i c?ng nh? l?p xe c?a các dòng xe thông d?ng nh?:
l?p xe ô tô BridgestoneMichelin, Dunlop, Pirelli, Kumho… Quý khách hàng có th? hoàn toàn yên tâm v? ch?t l??ng, giá c? c?ng nh? ch? ?? b?o hành ? ?ây b?i H?i Tri?u là ??i lý chính hãng c?a các th??ng hi?u ?ó. Là ??n v? phân ph?i tr?c ti?p, không qua trung gian và có h? th?ng c? s? r?ng l?n nên H?i Tri?u ???c các ch? x? ?ánh giá là ??n v? bán l?p v?i m?c giá c?nh tranh nh?t. Chính sách b?o hành c?a ??n v? này c?ng r?t rõ ràng. Không ch? v?y, L?p Xe H?i Tri?u còn b? s? l?p xe oto cho h?n 1183 c?a hàng tr?i dài t? Mi?n Nam ra ??n Mi?n Trung

Ngoài ra, l?p xe H?i Tri?u còn chú tr?ng ??u t? vào h? th?ng máy móc hi?n ??i b?c nh?t giúp t?i ?u quy trình, ??n gi?n, nhanh chóng. K?t h?p v?i ??i ng? k? thu?t viên giàu kinh nghi?m, d?ch v? vá l?p, thay l?p xe ô tô t?i H?i Tri?u ch?c ch?n s? khi?n b?n hài lòng. Không ch? v?y, khi thay v? l?p xe ô tô, b?n còn ???c t?ng kèm thêm các d?ch v? khác nh?: Ki?m tra th??c lái, cân mâm và b?m chì mi?n phí.

2. L?p xe T? ???

TU-DE.jpg


L?p xe T? ?? n?m trên ???ng Lý Thái T? n?i b?t v?i màu th??ng hi?u vàng cam. ??n v? này ?ã có h?n 35 kinh nghi?m trong vi?c phân ph?i l?p xe, cân mâm xe, thay l?p, vá l?p… Ngoài chuyên môn kinh nghi?m thì l?p xe T? ?? c?ng ???c các ch? x? ?ánh giá cao b?i ch?t l??ng l?p t?t, ??i lý chính hãng c?a Continental và ph?c v? nhi?t tình, chu ?áo. V? c? b?n, T? ?? c?ng cung c?p ??y ?? các lo?i l?p xe ph? bi?n trên th? tr??ng. Ch?t l??ng ??m b?o, ngu?n g?c chính hãng là y?u t? giúp ??n v? này ghi ?i?m v?i các ch? x?.

Tuy nhiên, di?n tích m?t b?ng c?a T? ?? khá h?n ch?, quy mô nh? theo c?a hàng h? gia ?ình. Chính vì v?y, m?t s? lo?i l?p c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng ho?c các xe không ph? thông có th? không có ? ?ây. Ngoài ra, l?p xe T? ?? không có nhi?u ch? ?? ??u ô tô. Chính vì v?y, v?i nh?ng khi ?ông khách, b?n có th? ph?i t?i ??t l?ch h?n tr??c.

 

  • ??a ch?: 97-99 Lý Thái T?, Ph??ng 1, Qu?n 10, Thành ph? H? Chí Minh
  • Hotline: 0988576579 – 0909774817

3. V? xe, mâm xe ô tô H?ng C??ng?

HONG-CUONG.jpg


H?ng C??ng là m?t trong nh?ng ??a ch? vá, thay s?m l?p c?ng ???c khá nhi?u ch? x? l?a ch?n trên ???ng Lý Thái T?, Qu?n 10. ??n v? phân ph?i khá nhi?u các lo?i l?p chính hãng nh? Michelin, Bridgestone… Vì v?y, không ch? ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u c?a khách hàng, H?ng C??ng c?ng t?o ???c s? tin t??ng vào ch?t l??ng và ngu?n g?c c?a l?p xe.

Ngoài ra, H?ng C??ng c?ng khá n?i ti?ng trong gi?i ch?m sóc xe h?i b?i n?i ?ây phân ph?i r?t nhi?u lo?i mâm ?úc khác nhau, d?ch v? ch?m sóc xe h?i nh?: dán phim cách nhi?t; thay nh?t, ??i bình ?i?n… ??i k? thu?t t?i H?ng C??ng ???c các ch? x? ?ánh giá v?i tay ngh? cao, nhi?t tình và t?n tâm.

Không gian c?a hàng s?ch s?, hi?n ??i. Tuy nhiên, c?ng gi?ng nh? T? ??, ?i?m tr? nh? c?a H?ng C??ng là quy mô nh?, di?n tích h?n ch?. Vì v?y, vi?c nh?n nhi?u xe m?t lúc là ?i?u khó kh?n. Ch? x? có th? ph?i ch? ??i lâu h?n. ?? h?n ch? tình tr?ng ch? ??i, b?n có th? liên h? ??t l?ch tr??c khi ??n H?ng C??ng.

??a ch?:

  • So?? 5 Ly? Tha?i To?? Phu?o??ng 1 Qua??n 10
  • 103B Ly? Tha?i To?? Phu?o??ng 1 Qua??n 10

4. L?p xe Vi?t?

LOP-XE-VIET.jpg


N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ??a ch? vá l?p, thay l?p ô tô uy tín trên ???ng Lý Thái T? thì L?p xe Vi?t c?ng là m?t c? s? uy tín ?? b?n tr?i nghi?m. T?i ?ây, b?n có th? tìm th?y các lo?i l?p xe ???c nh?p kh?u chính hãng và ??c bi?t ?a d?ng theo nhu c?u c?a các ch? x? nh? l?p xe du l?ch, l?p xe t?i, l?p xe container… Các th??ng hi?u l?p n?i ti?ng c?ng ???c phân ph?i chính hãng t?i l?p xe Vi?t nh?: Bridgestone, Michelin, Otani, Heungah…

M?t ?i?m c?ng sáng giá c?a L?p xe Vi?t là ??n v? ?ã có h?n 20 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c phân ph?i v? xe. Nh? ?ó, l?p xe Vi?t ??m b?o ???c ch?t l??ng s?n ph?m tr??c khi t?i tay ng??i tiêu dùng. Toàn b? h? th?ng l?p xe t?i c?a hàng ??u ???c ch?n l?c k? l??ng, nh?p kh?u tr?c ti?p t? các th??ng hi?u. ??i ng? nhân viên giàu kinh nghi?m s? t? v?n k? ?? khách hàng có th? ch?n ???c m?t s?n ph?m phù h?p d?a trên s? am hi?u v? ??c tính c?a t?ng lo?i l?p xe. L?p xe chính hãng s? giúp xe v?n hành an toàn, tuy nhiên, ch?n ???c m?t s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u c?a ch? x? s? giúp b?n kéo dài tu?i th? c?a xe.

  • ??a ch?: 82 Lý Thái T?
  • Hotline: (028) 22060606

Xem các ??a ?i?m còn l?i t?i bài vi?t g?c: https://reviewchuan.blogspot.com/2022/04/top-8-cua-hang-chuyen-thay-lop-va-lop.html