Nh?ng câu STT th? thính trai c?c ng?u

Author : baotuoitre net | Published On : 17 Aug 2021

Nh?ng câu STT th? thính trai c?c ng?u

 

Th? thính trai ?ã tr? thành trào l?u ???c nhi?u cô nàng yêu thích. Nh?ng n?u nh? b?n m?t hàng gi? v?n không th? nào t? ngh? ra ???c m?t status hay ?? d? chàng dính thính thì ??ng quá lo l?ng. Hãy tham kh?o nh?ng tus th? thính, cap th? thính c?c vui c?c ch?t. ??m b?o r?ng nh?ng nh?ng câu th? thính trai cho các cô gái d??i ?ây s? th? hi?n ???c s? tinh t? c?a nàng. T? ?ó ??i ph??ng c?m th?y yêu thích và bi?t ?âu r?ng nh? m?t vài câu th? thính chàng và nàng s? thu?c v? nhau thì sao.


1. B?u tr?i xanh, làn mây tr?ng. Anh yêu n?ng hay yêu em?


2. Nh? có n?ng m?i th?y c?u v?ng. Nh? có anh m?i th?y màu h?nh phúc.


3. Anh yêu ?i ?i ?i. Anh ?ang ? ?âu?


4. Soái ca là c?a ngôn tình. Còn anh thì ch? c?a mình em thôi.


5. Gi?a cu?c ??i hàng ngàn cám d?.Em ch? c?n b?n ?? anh thôi.


6. B? công anh bay khi có gió. Em ch? c??i vì ? ?ó có anh.


7. Ch? c?n anh nói yêu, em s? bám theo anh su?t ??i. Cô gái ?ang mu?n mu?n b?t ?èn xanh ??y. Cô nàng mu?n g?i ý là mình chung th?y l?m ??y. Anh c? th? t? tình mà xem.


8. Ba m??i ch?a ph?i là T?t. Không làm b?n ?âu ph?i là h?t, còn có th? làm ng??i yêu mà.


9. Ai nào cho m??n avatar ?? em ?? cô ??n ?i


10. N?ng ?ã có m?, m?a ?ã có ô, còn em s? có ai?

Cap th? thính hay và ng?u nh?t hi?n nay


11. Ch?ng t??ng lai ?i, em ch? anh h?i lâu r?i ??y


12. Tr?i ?? m?a r?i sao anh ch?a ?? em?


13. D?o này anh có th?y m?i chân? Sao c? ?i trong tim em mãi.


14. Anh ?i, có nóng không? Tim em ?ang cháy nè.


15. Anh gì ?i ! Anh ?ánh r?i ng??i yêu này.


16. Sao anh c??i mãi th?. Da em ?en m?t r?i.


17. ?a ?êm r?i mà sao tim mình v?n ??y n?ng th??


18. Tim anh còn ch? không? Em mu?n chuy?n nhà mà ch?a tìm th?y ch?.


19. U?ng nh?m 1 ánh m?t c?n say theo c? ??i!


20. Em thích anh còn nhi?u h?n mu?i ? bi?n…


21. Em ??c h?t “M??i v?n câu h?i vì sao” nh?ng v?n không hi?u ???c vì sao em thích anh nhi?u th?.


22. ???ng thì dài, chân em thì ng?n. Ph?i ?i bao xa m?i có th? tìm th?y anh.


23. Em xinh t??i, nh?ng em ch?a thu?c v? ai.


24. Chán th? thính r?i, ai c?a ?? em ?? m?t l?n coi.


25. Có ph?i cu?c s?ng quá bon chen nên anh mãi v?n ch?a tìm ??n em?

Nh?ng câu stt th? thính ch?t ng?u khi?n dân m?ng tr?m tr?.
Nh?ng câu stt th? thính ch?t ng?u này ?ang khi?n dân m?ng tr?m tr? không ch? ??n thu?n mang tính ch?t th? thính mà còn ?em l?i cho m?i ng??i nh?ng ti?ng c??i s?ng khoái nh?t. Hãy cùng ??c và tham kh?o ngay nh?ng câu status th? thính ch?t nh?t m?i th?i ??i ngay sau ?ây.


Nh?ng câu stt th? thính ch?t ng?u khi?n dân m?ng tr?m tr?.

 

1. ??c gì trái tim mình là n??c
?? không có nh?ng v?t x??c bên trong!
N?u c?m xúc mà di?n t? ???c thành l?i
Thì… con ng??i ta ?ã ch?ng ph?i g??ng c??i khi ?au ??n!!!

2. Gi? v? là ng??i d?ng
Vài l?n b??c chung ph?
R?i ?èn xanh ?èn ??
R?i k? b? ng??i ?i.

3. Thay vì t?ng anh m?t ?óa h?ng không héo
Hay là ?? em g?i anh m?t m?i tình không phai!

4. Ngày em ??n, em d?y anh các yêu th??ng tr?n v?n m?t ng??i.
Ngày em ?i, em ch?a d?y anh cách quên ?i m?t ng??i anh t?ng tr?n v?n yêu th??ng.

5. Hoa vô tình b? r?i cành lá
Ng??i vô tình b? l? t? duyên

6. Ngày em ??n, em d?y anh các yêu th??ng tr?n v?n m?t ng??i.
Ngày em ?i, em ch?a d?y anh cách quên ?i m?t ng??i anh t?ng tr?n v?n yêu th??ng.

7. Gi? v? là ng??i d?ng
Vài l?n b??c chung ph?
R?i ?èn xanh ?èn ??
R?i k? b? ng??i ?i.

8. ?em kí ?c c?t vào trong t?
Cái gì c? c? ?? nó t? phai…

9. Ngoài kia bão táp m?a sa
Bôn ba m?t quá v? nhà v?i em

10. Hoa vô tình b? r?i cành lá
Ng??i vô tình b? l? t? duyên

11. Nhân gian v?n l?m b?n b?
Sao không b? h?t r?i v? bên nhau

12. Thay vì t?ng anh m?t ?óa h?ng không héo
Hay là ?? em g?i anh m?t m?i tình không phai!

13. Nghe nói anh có nhi?u tâm s?,
Th?t tình c?… em có c? v?n tâm t?!

14. T?i sao anh v?n s? m?t em, ngay c? khi em không thu?c v? anh?

15. Ngày em ??n, em d?y anh các yêu th??ng tr?n v?n m?t ng??i.
Ngày em ?i, em ch?a d?y anh cách quên ?i m?t ng??i anh t?ng tr?n v?n yêu th??ng.