L?u ý: Ch? ??ng tiêm v?c xin cúm cho tr? và gia ?ình tr??c mùa cao ?i?m

Author : hopluc group | Published On : 24 Aug 2021

D?ch cúm d? dàng lây lan và bùng phát vào th?i ?i?m giao mùa, d?ch t? h?c b?nh cúm ? Vi?t Nam kéo dài c? n?m nh?ng ??nh ?i?m là tháng 3-4 và tháng 9-10. Do ?ó, ?? k?p th?i b?o v? bé và gia ?ình, t?o nên hàng rào mi?n d?ch tr??c khi d?ch cúm vào mùa cao ?i?m, m? hãy chú ý tiêm v?c xin Cúm cho bé và gia ?ình ngay t? bây gi? nhé.

Thêm vào ?ó, virus cúm th??ng xuyên thay ??i tính kháng nguyên nên ch? tiêm 1 l?n là không ??, v?c xin Cúm c?n ???c tiêm nh?c m?i n?m 1 l?n.

Do s?c ?? kháng kém, s? thay ??i th?i thi?t là th?i ?i?m lý t??ng ?? virus cúm phát tri?n và lây lan. Trong ?ó, ph? n? mang thai và tr? em là hai nhóm có nguy c? m?c virus cúm cao nh?t. Ti?p ?ó, ng??i l?n m?c các b?nh m?n tính nh? b?nh ti?u ???ng, b?nh tim m?ch, b?nh ph?i c?ng là nh?ng ??i t??ng d? b? virus t?n công.Nh?ng ??i t??ng này n?u m?c cúm s? gây bi?n ch?ng n?ng n? nh?:

  • Viêm ph?i, viêm xoang và viêm tai.
  • Phá h?y t? bào gây suy ?a t?ng, th?m chí có th? gây t? vong.
  • Thai nhi b? virus cúm xâm nh?p vào c? th?, n?u kéo dài s? không t?t cho c? m? và thai nhi.

????????????????? ?????????????? ???????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????? ????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ????????????? ?????????????????? cho con b?n và gia ?ình, giúp ng?n ng?a nh?ng bi?n ch?ng nghiêm tr?ng do cúm gây ra (Vì ch?ng virus cúm thay ??i hàng n?m).

????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????? ???????????????????????:

  • Tr? em t? 6 ??n 35 tháng tu?i tiêm 1 li?u 0,25ml ho?c 1/2 li?u 0,5ml.
  • Ng??i l?n và tr? em t? 36 tháng tu?i tr? lên tiêm 1 li?u 0,5 ml.
  • Tr? em d??i 9 tu?i n?u tr??c ?ây ch?a b? cúm ho?c ch?a t?ng tiêm v?c xin cúm thì nên tiêm 2 m?i. M?i 2 cách m?i 1 t?i thi?u 4 tu?n.

?????????????????? ???????????????????? ????????????? ????????????????? ????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????? ?????????????? ???????????? ????????????????????? ????????????? ????????????? ???????????? ????????? ????????????? ???????? ????????? ??????????????????????? ?????????????? ????????? ???????????? ????????????????????????????????. ???????????? ?????????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ???????????????? ??????? ??????????? ????????????????? ????????????????????? ????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ????????????? ???????????? ???????????????.

——————————————————————-

Trung tâm tiêm ch?ng H?p L?c.

T? v?n tr?c ti?p: Fanpage Trung Tâm Tiêm Ch?ng H?p L?c.

??a ch? : N? giáp 1, ph??ng Nguyên Bình, th? xã Nghi S?n, t?nh Thanh Hóa.

Hotline: 0946193115

Web: hopluchospital.co

Gi? làm vi?c: T?t c? các ngày trong tu?n (k? c? th? 7 và ch? nh?t)